¿Què volem per Ciutadella?

Volem un poble més amable, més verd i just.

La clara convicció de què és necessari treballar conjuntament per tal de garantir el benestar de la ciutadania aporta al programa de l'agrupació un caire social transversal. Una administració menys enrevessada, més propera i accessible a tothom és garantia de justícia social.

Conscients dels reptes que es presenten en aquesta pròxima legislatura, l'habitatge, la sostenibilitat ambiental, amb una aposta clara per l'aigua, la rehabilitació i la recuperació d'espais públics, la internalització de serveis, l'afavoriment de les cooperatives i de les petites i mitjanes empreses, el desenvolupament local i l'equitat són punts claus per Ciutadella Endavant.


 

S'han de recuperar projectes que han quedat, per diferents motius, aturats pel camí. L'Escola Municipal de Música ha de ser una realitat en la pròxima legislatura. S'ha de garantir un Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua per tal de tenir cura d'aquest bé escàs, però també per aprovar definitivament el PGOU.

Una Ciutadella més amable serà possible fent-la més verda, conquerint espais per a la ciutadania, i sobretot per la infància i la gent gran.

Sense por a encarar reptes amb els quals no es tenen competències, Ciutadella Endavant vol ser motor de canvi i punt d’inflexió exercint la pressió necessària a l’hora d’exigir millores que depenen d’altres institucions. 

BLOC I: 
PROJECTE DE POBLE

Què podràs trobar en el BLOC I de la nostra proposta? 

En el primer bloc hi trobaràs totes les propostes que tenim per garantir la cura del medi ambient, fent una especial menció a l'aigua. S'han de millorar les fuites d'aigua que hi ha a Ciutadella, però també volem treballar per condicionar les noves piscines a la creació de cisternes. Volem treballar per recuperar aljubs i construir-ne de nous. Volem un centre lliure de massificació   de vehicles  i totes les propostes que tenim 

 

les trobaràs al punt de mobilitat i transport. Dins el primer bloc també podem trobar un apartat de propostes sobre infraestructures i millora dels carrers on declarem la nostra intenció de recuperar i rehabilitar espais públics per destinar-los a usos socials, així com a millorar l'aparença general de Ciutadella i garantir que no hi ha barreres arquitectòniques.

S'ha d'aprovar finalment del PGOU i superant les barreres, perquè açò implica també fer una gestió sostenible de l'aigua. El poble ha canviat moltíssim en els darrers anys i la normativa no ha acompanyat aquest canvi, el PEPCHA s'ha de revisar i modificar i també, s'ha de redactar un pla d'usos que permeti d'una vegada per totes conciliar l'activitat del poble amb el descans del veïnat.

Les urbanitzacions històricament han quedat allunyades del concepte de poble i han format part de l'extraradi destinat al turisme. Aquesta idea ja està desfasada perquè des de Ciutadella Endavant tenim clar que una part molt important de la població viu en elles.

És per açò que un dels punts del BLOC I es titula barriades perifèriques de Ciutadella. Creiem que s'ha de desenvolupar una reordenació territorial que permeti abraçar a les urbanitzacions com a barriades i així garantir que es poden acollir a drets inherents a tota la ciutadania, com és el dret a rebre el correu.

El primer bloc finalitza amb la nostra proposta per la plaça del Born, volem un Born per als vianants, però destinat a la ciutadania, més verd i més amable, que permeti la vida dels infants i la gent gran, obert a la cultura a l'abast de tothom.
 

 

 

BLOC II:
DRETS DE LA CIUTADANIA

L'educació, la sanitat i l'habitatge són claus per Ciutadella Endavant. Volem garantir una educació al llarg de la vida basada en la justícia social, per tal de potenciar el desenvolupament de destreses i la disminució de les desigualtats.

El dret bàsic i fonamental de la salut ha de ser accessible a tothom i açò implica millorar les instal·lacions existents i garantir que arriben les necessàries. Volem una prova pilot d'atenció hospitalària a casa i també treballar per la salut mental, la dependència i la drogodependència.

L'habitatge s'ha convertit en un bé de mercat i açò és una lluita difícil de reconduir, però tenim clar que es mereix tot l'esforç que hi puguem dedicar. S'han de destinar recursos a comprar sòl per construir habitatge públic, però també s'ha de treballar perquè projectes com Lloguer ètic s'implementin amb contundència a Ciutadella. Inventariarem els habitatges buits i treballarem per garantir que la rehabilitació arribi a totes les cases.

Les polítiques actives i de desenvolupament local són clau perquè Ciutadella i la seva gent prosperin.
Aquest projecte de poble només serà possible garantint els drets de la ciutadania i per açò hi hem dedicat un segon bloc.

Hem de revertir el monocultiu del turisme creant nous llocs de treball per al jovent i potenciant l'accessibilitat als estudis professionals a tothom.

La cultura serà la marca d'identitat de Ciutadella. Tenim un poble viu, molt viu i amb un gran talent a qual hem de donar sortida. Ciutadella Endavant vol potenciar l'art local i fer-lo universal a l'abast del conjunt de la Ciutadania.

La igualtat i l'equitat seran conceptes transversals dins el projecte de poble, posant especial atenció a l'educació com a motor de canvi.

La gent gran és l'experiència i el motor de qui bevem tots i per açò mereix un punt dins el BLOC II de drets de la ciutadania.

Volem millorar les instal·lacions del geriàtric però també garantir un servei d'acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda. S'ha de potenciar l'envelliment actiu i impulsar la seva participació en la vida del poble. Ningú en soledat, com a lema de vida.

Internalitzarem els serveis i els gestionarem amb fórmules de menor cost, aplicarem clàusules socials i de sostenibilitat als concursos públics per potenciar l'accés d'aquest a les cooperatives entre petites i mitjanes empreses i també a persones autònomes. L'atenció a la ciutadania ha de ser transparent i accessible a tothom, s'ha d'atendre i actuar en condicions d'igualtat i objectivitat i aconseguir l'objectiu zero: zero ajornaments, zero silencis administratius.

L'oci també és un dret de la ciutadania, i volem donar impuls al teixit associatiu per poder fomentar l'organització d'activitats. Volem recuperar la ludoteca municipal i donar impuls al jovent dinamitzant i creant alternatives d'oci.

Totes aquestes qüestions i més sempre tenint molt clar que l'actuació local és motor de canvi per l'actuació global. Volem ser terra d'acollida i solidària. No volem callar davant les injustícies que pateixen altres pobles i no ho farem. Per açò la solidaritat dels pobles és el punt final del nostre BLOC II del programa.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.